Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Rockingstone
Tarthorst 741
6708 JB Wageningen
E-mailadres: info@rockingstone.nl
KvK-nummer: 57037450
Btw-identificatienummer: NL 199270053B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten: Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Artikel 11 - De prijs Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie Artikel 13 - Levering en uitvoering Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging: Verlenging: Duur: Artikel 15 - Betaling Artikel 16 - Klachtenregeling Artikel 17 - Geschillen Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Rockingstone
Nude 28TD
6702DL Wageningen
info@rockingstone.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.